Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες ανακοινώσεις.

ΠΕΒΕ 2023

Υποβολή ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει Προφορικές και Ηλεκτρονικά Αναρτημένες ανακοινώσεις.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περίληψη της εργασίας τους ή της έρευνάς τους έως 28/02/2023.

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Σημείωση: Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μέσω φαξ ή e-mail χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες προετοιμασίας και υποβολής προκειμένου γίνει «ορθή υποβολή» της περίληψης.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων προς κρίση: 28/02/2023.
Ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων: 22/03/2023

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης
Για να υποβάλλετε την περίληψη σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια επιλέξετε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων

01

Προετοιμασία

Bhma 1

προετοιμασια

• Η περίληψη είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί στην Eλληνική γλώσσα και σε αρχείο word.
• H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την επικοινωνία.
• Μέγεθος: Το περιεχόμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
• Πίνακας: Μόνο ένας πίνακας/διάγραμμα/εικόνα μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάθε περίληψη. Το μέγεθος του/της θα αντιστοιχεί σε 50 λέξεις (και θα πρέπει να υπολογίζεται εντός του ορίου των 250 λέξεων ώστε να προσαρμόζεται σε μέγεθος σελίδας Α4). Θα πρέπει να αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου εικόνας (jpg, gif κτλ) προκειμένου να γίνει η επισύναψη.
• Δομή: Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αποτελείται από:
o Εισαγωγή – Σκοπός
o Υλικό/Μέθοδος
o Αποτελέσματα
o Συμπεράσματα
• Η τελική μορφοποίηση δε θα περιλαμβάνει διαχωρισμό παραγράφων.
• Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να εμφανίζεται με κεφαλαίους χαρακτήρες. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες (πέραν των επιστημονικά χρησιμοποιούμενων). Ο τίτλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις.
• Κέντρα Προέλευσης: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία των κέντρων προέλευσης όλων των συγγραφέων (Τμήμα/Νοσοκομείο/Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα κτλ).
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την αρίθμηση για την αντιστοιχία του κάθε συγγραφέα με το κέντρο προέλευσης του. Κάθε κέντρο προέλευσης θα καταχωρείται μόνο μια φορά (δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάθε συγγραφέα). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας ανήκει σε περισσότερα από ένα κέντρα χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν αριθμούς (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος 1,2)
• Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες, το πρώτο γράμμα του ονόματος και ολόκληρο το επώνυμο (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος). Επίσης είναι υποχρεωτικό να υπογραμμιστεί το όνομα του ιατρού που θα παρουσιάσει την εργασία.

Bhma 2

υποβολή

• Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της εργασίας σας, ελέγξτε για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση αποδοχής της, η περίληψη θα δημοσιευθεί ακριβώς όπως έχει υποβληθεί. Μετά την παραλαβή της περίληψης, σε περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής, προσθήκης ή αφαίρεσης, η παρέμβαση στο Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο είναι δυνατή έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων.
• Παρακαλούμε μην υποβάλλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση προηγούμενης χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο.

02

Υποβολή

03

Αξιολόγηση

Bhma 3

αξιολογηση

Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή κατόπιν αξιολογήσεως. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.

Βημα 4

επιβεβαίωση αποστολής

Αμέσως μετά την υποβολή της περίληψή σας, θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε στην Ηλεκτρονική Φόρμα, αυτόματο απαντητικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την Ορθή Υποβολή της.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου την περίληψη σας καθώς αυτό θα σημαίνει μη ορθή υποβολή της φόρμας και καταγραφή της στη βάση δεδομένων ή να επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο προς διευθέτησή του.

04

επιβεβαιωση

05

επιστολλη

Bhma 5

επιστολη αποδοχης

Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση της, στις 22/03/2023 με απαντητική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε στην Ηλεκτρονική Φόρμα.

Βημα 6

σημαντικεσ πληροφοριεσ

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η εργασία στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς για κάθε περίληψη με την παραλαβή της επιστολής αποδοχής.
2. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνουν αποδεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.

06

σημαντικο

Φόρμα υποβολής Περίληψης Εργασίας

Scroll to Top