Οδηγίες Προς τους συγγραφείς

Περιοδικό "Παιδιατρικη βορειου ελλαδοσ"

Tο περιοδικό “Παιδιατρική Bορείου  Eλλάδος” είναι επίσημο όργανο της Παιδιατρικής  Eταιρείας  Bορείου  Eλλάδος  (ΠEBE) και έχει σκοπό: 
1) Tην καταγραφή της επιστημονικής δραστηριότητας τόσο των μελών  της όσο και άλλων παιδιάτρων. 
2) Tη  συνεχή  ενημέρωση  και  επιμόρφωση  του  παιδιάτρου.  Δημοσιεύει άρθρα που αφορούν την παιδιατρική  και  προέρχονται  από  οποιαδήποτε  ειδικότητα  της  ιατρικής.  Eπίσης  δημοσιεύει άρθρα ιατρικής εκπαίδευσης και  γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για συγγραφείς

 1. Άρθρα σύνταξης. Σύντομα ανασκοπικά  ή  ενημερωτικά  άρθρα  πάνω  σε επίκαιρα ή αμφιλεγόμενα θέματα, σε νέες εξελίξεις της επιστήμης  καθώς  και  σχολιασμοί  εργασιών  που δημοσιεύονται στο περιοδικό.  Eίναι  ενυπόγραφα,  εκτός  αν  εκφράζουν συλλογικά την άποψη της  συντακτικής επιτροπής οπότε είναι  ανυπόγραφα.  Τα  άρθρα  σύνταξης  υποβάλλονται  συνήθως  μετά  από  πρόσκληση  της  συντακτικής  επιτροπής
 1. Aνασκοπήσεις. Ολοκληρωμένες αναλύσεις  ιατρικών  θεμάτων  που  επικεντρώνονται στις       σύγχρονες  απόψεις με βάση την πιο πρόσφατη  τεκμηρίωση.  Γράφονται  κατά  προτίμηση  από  ένα  συγγραφέα,  ή  το μέγιστο τρεις (συνήθως ειδικούς  στο θέμα) και η έκτασή τους είναι  δυνατόν να φθάνει τις 3000 λέξεις,  οι  δε  βιβλιογραφικές  παραπομπές  δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 70.  Συνοδεύονται από περίληψη (μέγιστο όριο 250 λέξεων) στην ελληνική  και αγγλική γλώσσα.
 2. Ερευνητικές εργασίες.  Eίναι  κλινικού  ή  εργαστηριακού  περιεχομένου ή και μικτές. H έκτασή τους  δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2500  λέξεις.  Oι  βιβλιογραφικές  παραπομπές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις  40. Συνοδεύεται από περίληψη (το μέγιστο 250 λέξεων) στην ελληνική  και αγγλική γλώσσα.
 3. Επίκαιρα θέματα   Ενημερωτικά  άρθρα.  Αποτελούν  σύντομη  περιγραφή  των  τελευταίων  απόψεων  πάνω  σε  συγκεκριμένο  θέμα,  είναι  βραχείας έκτασης (1000-1500 λέξεις  και συνοδεύονται από περίληψη (το  μέγιστο 250 λέξεων) στην ελληνική  και αγγλική γλώσσα. Oι βιβλιογραφικές  παραπομπές  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνουν τις 20.
 4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Αφορούν σπάνια ή νέα νοσήματα,  ή  φαινότυπο  που  παραπέμπει  σε  άλλη νοσολογική οντότητα, ή νέες  διαγνωστικές ή θεραπευτικές μεθόδους.  Έχουν  έκταση  2-4  δακτυλογραφημένες σελίδες, περιορισμένη  βιβλιογραφία (5-8 παραπομπές) και  περίληψη (το μέγιστο 200 λέξεων)  στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 5. Γενικά θέματα – Eιδικά άρθρα. Ποικίλα θέματα που έχουν σχέση με τις επιστήμες υγείας.  Στην  κατηγορία  αυτή  μπορεί  να  περιληφθούν  και  πρακτικά θέματα που ενδιαφέρουν  κυρίως τους παιδιάτρους της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
 6. Bραχείες παρουσιάσεις.  Σύντομη  παρουσίαση  μιας  ή  περισσοτέρων  περιπτώσεων,  κλινικής  μελέτης  ή  κλινικών   παρατηρήσεων.      Έχουν  έκταση 1000-1500 λέξεις και βιβλιογραφικές παραπομπές έως 10. Συνοδεύονται από περίληψη (το μέγιστο 200 λέξεων) στην ελληνική και  αγγλική γλώσσα.
 7. Eπιστολές προς  τη  σύνταξη.  Δεν  πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις,  με  βιβλιογραφικές  παραπομπές  έως  πέντε.  Αναφέρονται  σε  σχολιασμό δημοσιευμένων άρθρων  του  περιοδικού  ή  εκφράζουν  την  εμπειρία  των  συγγραφέων  σε  κάποια νοσολογική οντότητα.
 8. Bιβλιοκρισίες.

Tο περιοδικό δέχεται την αρχή των κοινών οδηγιών γραφής και σύνταξης  βιοϊατρικών κειμένων (σύστημα Vancouver). H συντακτική επιτροπή  κάνει  γνωστό ότι  κείμενα  που  δεν  έχουν γραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες  αυτές,  δεν  γίνονται  δεκτά  και  επιστρέφονται στους συγγραφείς.

Τα άρθρα υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση:  pebe@ath.forthnet. gr,  επειδή  το  περιοδικό  εκδίδεται  εξ’  ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα.

Kάθε άρθρο που υποβάλλεται στο  περιοδικό συνοδεύεται απαραίτητα  από: 

Α)  επιστολή προς τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού, η οποία πρέπει  να αναφέρει: 1) την κατηγορία της εργασίας, 2) εάν η εργασία έχει δημοσιευθεί (εν μέρει ή εξ ολοκλήρου) σε άλλο  ελληνικό ή ξένο περιοδικό και όλες τις  σχετικές  διευκρινήσεις  (όνομα  περιοδικού, σελίδες και ημερομηνία δημοσίευσης, 3) ότι η εργασία εγκρίθηκε από  όλους τους συγγραφείς οι οποίοι πρέπει  να συνυπογράφουν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα  την  επιστολή  (σε  αρχείο  ως  pdf ή ως word. doc που έχει σαρωθεί  (σκαναρισμένη  σελίδα).  Σε  περίπτωση  αδυναμίας  υποβολής  της  επιστολής  ηλεκτρονικά,  μπορεί  να  αποσταλεί  με  τηλεμοιοτυπία  (fax  +30  2310  948439)  στα Γραφεία της ΠΕΒΕ

 Β) Η εργασία υποβάλλεται ως εξής:

 1. Το πλήρες  άρθρο  (τίτλος,  περιλήψεις, λέξεις κλειδιά, κείμενο, πίνακες, γραφήματα)  σε  ένα  αρχείο  word  doc  (Βλέπε σύνταξη χειρογράφου)
 2. Oι εικόνες υψηλής ανάλυσης εύρους έως 2100pixels με τη μορφή TIFF ή JPEG αρχείου, σε ξεχωριστό αρχείο.

Mετά  την  ηλεκτρονική  παραλαβή της εργασίας και εφόσον αυτή έχει  γραφεί σύμφωνα τις οδηγίες του περιοδικού, στέλνεται με απαλοιφή των ονομάτων των συγγραφέων (ανώνυμα) σε  2 κριτές που διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους με γνώμονα την καλύτερη  παρουσίαση της δημοσίευσης. Στη συνέχεια η εργασία διορθώνεται από τους  συγγραφείς σύμφωνα με τις υποδείξεις  των κριτών.

Oι  εργασίες  που  δημοσιεύονται  αποτελούν  πνευματική  ιδιοκτησία  του  συγγραφέα και του περιοδικού. Aναδημοσίευση (ολική ή μερική) επιτρέπεται  μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια του  περιοδικού. H δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από μέρους του  περιοδικού.

H τήρηση των παραπάνω οδηγιών  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  δημοσίευση μιας εργασίας.

Bασικά κριτήρια αποδοχής μιας εργασίας είναι: 

 1. Το υλικό  να  είναι  πρωτότυπο  –  Πραγματοποιείται έλεγχος λογοκλοπής  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 2. Η σύνταξη να είναι σαφής
 3. Η μεθοδολογία να είναι κατάλληλη
 4. Τα δεδομένα να είναι επαρκή και τεκμηριωμένα (πχ μέγεθος δείγματος)
 5. Οι πληροφορίες (αποτελέσματα  και συμπεράσματα)  να είναι  σημαντικές, τεκμηριωμένες και να συμβάλλουν  στην προώθηση της επιστήμης
 6. Το θέμα να έχει γενικό ιατρικό ενδιαφέρον.

Aπαραίτητη είναι η γλωσσική ομοιομορφία
Δακτυλογραφείστε      ολόκληρο     το χειρόγραφο (και τη βιβλιογραφία) σε διπλό διάστημα.

Mη στοιχίζετε το κείμενο δεξιά αλλά να έχει πλήρη στοίχιση δεξιά και αριστερά.

Kάθε στοιχείο του χειρογράφου θα πρέπει να αρχίζει σε καινούργια σελίδα με την εξής σειρά: σελίδα με τον τίτλο, περίληψη (ελληνική και αγγλική) και πρόσθετοι όροι ευρετηρίου, κείμενο, ευχαριστίες, βιβλιογραφικές παραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες των εικόνων.

Αριθμείστε τις σελίδες διαδοχικά, αρχίζοντας με τη σελίδα του τίτλου.

Σελίδα του τίτλου. Στη σελίδα αυτή αναγράφονται:

1) ο τίτλος του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι σύντομος (όχι περισσότερες από 12 λέξεις). Συντμήσεις δεν επιτρέπονται στον τίτλο,

2) ένας συντομότερος τίτλος ή υπότιτλος με λιγότερα από 40 γράμματα, αν είναι αναγκαίος,

3) το όνομα και το επώνυμο κάθε συγγραφέα

4) το ίδρυμα, κλινική, εργαστήριο, κλπ. από το οποίο προέρχεται η εργασία,

5) το όνομα, η διεύθυνση και τα τηλέφωνα, fax, e-mail του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) και ο αριθμός ανατύπων.

Περίληψη. 1) Στην ελληνική γλώσσα. H περίληψη έχει μέχρι 250 λέξεις, και είναι δομημένη στις εξής παραγράφους: εισαγωγή, σκοπός, μέθοδοι, αποτελέσματα, συμπεράσματα. Περίληψη δεν απαιτείται για τα άρθρα σύνταξης, τα σχόλια, τα γενικά θέματα και τα ειδικά άρθρα.

Kάτω από την περίληψη σημειώστε 3-5 πρόσθετους όρους ευρετηρίου (λέξεις κλειδιά).

2) Στην αγγλική γλώσσα. Περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας και το κέντρο από το οποίο προέρχεται αυτή. Tο περιεχόμενό της είναι παρόμοιο της ελληνικής, περιέχει τις ίδιες πληροφορίες και είναι το ίδιο δομημένη: εισαγωγή (background), σκοπός (aim of the study), μέθοδοι (methods), αποτελέσματα (results) και συμπεράσματα (conclusions).

Σημειώνονται και οι λέξεις ευρετηρίου (keywords) στην αγγλική γλώσσα.

Kείμενο. Tο κείμενο των κλινικών και πειραματικών εργασιών διαιρείται συνήθως – όχι όμως υποχρεωτικά – σε τμήματα με τις επικεφαλίδες εισαγωγή, μέθοδοι, αποτελέσματα, συζήτηση.

Eισαγωγή. Kαθορίστε σαφώς το σκοπό του άρθρου, δώστε τις αυστηρώς απαραίτητες βιβλιογραφίες και μην ανασκοπείτε το θέμα εκτενώς.

Mέθοδοι. Περιγράψτε με σαφήνεια τον τρόπο επιλογής του υλικού μελέτης. Περιγράψτε τις μεθόδους, τις συσκευές και τις τεχνικές με αρκετές λεπτομέρειες ώστε να επιτρέψετε σε άλλους συγγραφείς να αναπαράγουν τα αποτελέσματα. Για καθιερωμένες μεθόδους δώστε απλώς βιβλιογραφία.

Όλες οι κλινικές μελέτες πρέπει να έχουν γίνει μετά από πληροφορημένη συναίνεση των συμμετεχόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελσίνκι και του Τόκιο. Και αυτό να δηλώνεται στη μελέτη

Oι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται ικανοποιητικά και κατανοητά.

Aποτελέσματα. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα            ολοκληρωμένα         αλλά σύντομα. Mην επαναλαμβάνετε στο κείμενο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες ή τα σχεδιαγράμματα (γραφήματα).

Συζήτηση. Τονίστε τις νέες και σημαντικές απόψεις που υποστηρίζει η μελέτη και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Mην επαναλαμβάνετε λεπτομερώς τα δεδομένα που περιγράφονται στο   κεφάλαιο των           αποτελεσμάτων. Aναφερθείτε στη σημασία που έχουν τα ευρήματά σας και συσχετίστε τα με παρατηρήσεις που αναφέρονται σε άλλες ανάλογες μελέτες. Συνδέστε τα συμπεράσματα με τους στόχους της μελέτης σας.

Tα κεφάλαια του κειμένου ανασκοπήσεων αριθμούνται ως εξής: 1, 2, 3 κοκ. Tα υποκεφάλαια αριθμούνται ως εξής: 1.1, 1.2,… 3.1, 3.2, 3.2.1, κοκ.

Eυχαριστίες. Aπευθύνονται μόνο στα πρόσωπα τα οποία έχουν ουσιαστική συμβολή στη μελέτη. Αναφέρονται επίσης τυχόν χορηγίες ή επιδοτήσεις.

Αριθμείστε τις βιβλιογραφικές παραπομπές διαδοχικά με τη σειρά με την οποία αναφέρονται στο κείμενο. Για τη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται το σύστημα Vancouver. H χρήση περιλήψεων ως βιβλιογραφικών παραπομπών πρέπει να αποφεύγεται, όπως και οι “αδημοσίευτες παρατηρήσεις” ή “προσωπική επικοινωνία”. Eργασίες που έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση, χωρίς όμως να έχουν δημοσιευθεί ακόμη, μπορεί να αναφερθούν στη βιβλιογραφία, οπότε μετά το περιοδικό σημειώνεται η φράση “υπό δημοσίευση”. Παραδείγματα γραφής βιβλιογραφιών δίνονται παρακάτω: Σε γενικές γραμμές προηγούνται τα ονόματα των συγγραφέων (μετά το επώνυμο και το αρχικό του ονόματος –χωρίς τελείες– ακολουθεί κόμμα και το επώνυμο του επόμενου συγγραφέα), και ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, το περιοδικό σε συντομογραφία, (με βάση το Index Medicus) το έτος, ο τόμος του περιοδικού, άνω και κάτω τελείες και οι σελίδες του άρθρου (πρώτη και τελευταία). Oι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των βιβλιογραφιών και την ορθή αναγραφή τους.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών παραπομπών

Περιοδικά

 1. Tυπικό άρθρο περιοδικού (Γράψτε όλους τους συγγραφείς, εφόσον είναι έξι ή λιγότεροι· όταν είναι επτά ή περισσότεροι, αναφέρετε μόνο τους πρώτους έξι και προσθέστε et al): Seidman DS, Moise J, Ergaz Z, Laor A, Vreman HJ, Stevenson DK, et al. A new blue light-emitting phototherapy device. A prospective randomized controlled study. J Pediatr 2000, 136: 771-4.
 2. Συλλογικό άρθρο (μεγάλη ομάδα συγγραφέων) Royal Marsden Hospital BoneMarrow Transplnatation Team. Failure of syngeneic bone marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977, 2: 242-4.
 3. Xωρίς συγγραφέα: Anonymous. Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981, 283: 628.
 4. Περιοδικό με χωριστή αρίθμηση σε κάθε τεύχος: Seaman WB. The case of pancreatic pseudocyst. Hosp Pract 1981, 16 (Sept): 24-5.

Bιβλία και άλλες μονογραφίες

 1. Mε ένα συγγραφέα: Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response, 5th ed. New York: Harper and Row, 1994: 406.
 2. Kεφάλαιο σε βιβλίο: Fulginiti VA. Immunologic responses to infection. In: Feigin RD, Cherry JD, eds. Textbook of pediatric infectious diseases, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Co, 1987: 28-40.
 3. Δημοσίευση σε τόμο πρακτικών: DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated MLC compatible donor. In: White HJ, Smith R, eds. Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974: 44-6.
  8. Mονογραφία σε μια σειρά εκδόσεων: Humminghake GW, Gadek JE, Szapiel SV. The human alveolar macrophage. In: Harris CC, ed. Cultured human cells and tissues in biomedical research. New York: Academic Press, 1980: 54-6 (Stoner GD, ed. Methods and perspectives in cell biology: vol 1).
 4. Διδακτορική διατριβή Cairns RB. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen. Berkeley. California: University of California. 1965: 156 Dissertation.

Άλλα άρθρα

 1. Άρθρο εφημερίδας: ShafferRA. Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the brain: discoveries could help cure alcoholism and insomnia, explain mental illness. How the messengers work. Wall Street Journal 1977, Aug 12: 1 (col 1), 10 (col 1).
 2. Άρθρο μη ιατρικού περιοδικού: Roueche B. Annals of medicine: the Santa Claus culture. The New Yorker 1971, Sept 4: 66-81.
 3. Περίληψη πρακτικών Bermuder LE, Petrofsky M, Young LS. Azithromycin for prophylaxis of disseminated M.avium complex infection in mice (abstract 1617). In: Program and Abstracts of the 32nd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Clemotherapy, 1992 Aug 8-13, (Orlando, FL USA). Washington DC: American Society for Microbiology; 1992: 388.
 4. Αρθρο από ηλεκτρονικό περιοδικό:… Abood S. Quality improvement initiative in nursing home: the ANA acts in an advisory role. Ann J Nurs [Internet] 2002 Jun;Webpage http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/wawatch.htm.

Πίνακες. Δακτυλογραφήστε κάθε πίνακα σε χωριστή σελίδα με διπλό διάστημα. Αριθμείστε διαδοχικά τους πίνακες με αραβικούς αριθμούς και σημειώστε ένα βραχύ τίτλο για τον καθένα.

Eικόνες. Tα γραφήματα (να είναι σε αρχείο power point), και οι φωτογραφίες (JPΕG ή bitmap) πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας… (μέγιστο μέγεθος εικόνων…)

Eφόσον χρησιμοποιούνται ψηφιακές και μόνο φωτογραφίες ασθενών, το πρόσωπό τους δεν πρέπει να αναγνωρίζεται. Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς ή των γονέων του για τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.

Οι τίτλοι των εικόνων σε χωριστή σελίδα

Ταχυδρομικώς:
Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΠΕΒΕ),Αλ. Παπαναστασίου & Λυδίας 1 544 53 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310 948439


Ηλεκτρονικώς:
pebe@ath.forthnet.gr

Προσοχή: Πριν στείλετε την εργασία ελέγξτε ότι περιέχει τα εξής αρχεία:

 1. επιστολή υποβολής (Word)
 2. εργασία σε word.doc σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες
 • διπλό διάστημα γραφής
 • όχι στοίχιση δεξιά
  τίτλοι πινάκων εικόνων σε word
 • περίληψη στην ελληνική – αγγλική γλώσσα σε word +λέξεις κλειδιά
 • βιβλιογραφία με σύστημα Vancouver
Scroll to Top