Βραβεία "Χ. Κασίμoς" & "Νέος Ερευνητής"

ΣΥΜΠΟΣΙΟ Π.Ε.Β.Ε

Προκήρυξη Βραβείων

Το Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος προκηρύσσει για το έτος 2024 τα βραβεία

«Χ. Κασίμος» & « Νέου Ερευνητή»

τα οποία θα απονεμηθούν σε πρωτότυπες προοπτικές ερευνητικές μελέτες (κλινικές, εργαστηριακές ή μεικτές), που θα έχουν πλήρως περατωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής.
Όροι υποβολής εργασίας:
• Να είναι Παιδιατρικού περιεχομένου
• Να προέρχεται από Παιδιατρικό φορέα ή Παιδιάτρους. Οι συγγραφείς να είναι περισσότεροι του ενός.
• Να είναι πλήρης, γραμμένη για δημοσίευση σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς του περιοδικού «Παιδιατρική Β. Ελλάδος».
• Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των συγγραφέων.
• Το βραβείο «Χ. Κασίμος» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1500 Ευρώ
• Το βραβείο «Νέου Ερευνητή» συνοδεύεταιαπό χρηματικό έπαθλο 1000 Ευρώ.
• Το βραβείο «Νέου Ερευνητή» πρέπει να έχει πρώτο συγγραφέα ειδικευόμενο στην
παιδιατρική ή ειδικό παιδίατρο ηλικίας κάτω των 40 ετών
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εργασία που θα βραβευθεί είναι να μην έχει δημοσιευθεί.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29 Μαρτίου 2024
Οι εργασίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@peve.gr
Η ανακοίνωση των βραβευμένων εργασιών και η απονομή των βραβείων θα γίνει στη λήξη του 53ου Συμποσίου της ΠΕΒΕ , Κυριακή 28 Απριλίου 2024.

Α

Οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση στα πλαίσια του 53ου Συμποσίου (2024) της ΠΕΒΕ πρέπει να είναι πρωτότυπες ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ (κλινικού ή εργαστηριακού περιεχομένου ή μεικτές) και να πληρούν τα κάτωθι:
A. Kάθε εργασία που υποβάλλεται συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή, στην οποία πρέπει να αναγράφεται:
1 . η κατηγορία της εργασίας (πρωτότυπη ερευνητική)
2. εάν η εργασία έχει δημοσιευθεί (εν μέρει) σε άλλο ελληνικό ή ξένο περιοδικό, με όλες τις σχετικές διευκρινήσεις (όνομα περιοδικού, σελίδες και ημερομηνία δημοσίευσης)
3. ότι η εργασία εγκρίθηκε από όλους τουςσυγγραφείς, οι οποίοι πρέπει να συνυπογράφουν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα την επιστολή. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της επιστολής ηλεκτρονικά, μπορεί να αποσταλεί τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά στα Γραφεία της ΠΕΒΕ
B. Η εργασία υποβάλλεται ως πλήρες άρθρο (τίτλος, περιλήψεις, λέξεις κλειδιά, κείμενο,πίνακες, γραφήματα) σε ένα αρχείο word doc (Βλέπε σύνταξη χειρογράφου)
C. Oι εικόνες πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης, εύρους έως 2100 pixels, με τη μορφή TIFF ή JPEG αρχείου. Υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο.
Mετά την ηλεκτρονική παραλαβή της εργασίας και εφόσον αυτή έχει γραφεί σύμφωνα τις οδηγίες του περιοδικού, στέλνεται με απαλοιφή των ονομάτων των συγγραφέων (ανώνυμα) σε κριτές, οι οποίοι αξιολογούν με συγκεκριμένα κριτήρια την εργασία.
Bασικά κριτήρια αποδοχής μιας εργασίας είναι:
1. Το υλικό να είναι πρωτότυπο – Πραγματοποιείται έλεγχος λογοκλοπής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
2. η σύνταξη να είναι σαφής
3. η μεθοδολογία να είναι κατάλληλη
4. τα δεδομένα να είναι επαρκή και τεκμηριωμένα (πχ μέγεθοςδείγματος)
5. οι πληροφορίες (αποτελέσματα και συμπεράσματα) να είναι σημαντικές, τεκμηριωμένες και να συμβάλλουν στην προώθηση της επιστήμης
6. το θέμα να έχει γενικό ιατρικό ενδιαφέρον.

Οι εργασίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@peve.gr ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποβολής εργασιών στο τέλος της σελίδας

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Aπαραίτητη είναι η γλωσσική ομοιομορφία.

  • Δακτυλογραφείστε ολόκληρο το χειρόγραφο (και τη βιβλιογραφία)σε διπλό διάστημα.
  • Mη στοιχίζετε το κείμενο αριστερά, αλλά να έχει πλήρη στοίχιση δεξιά και αριστερά.
  • Kάθε στοιχείο του χειρογράφου θα πρέπει να αρχίζει σε καινούργια σελίδα με την εξής σειρά: σελίδα με τον τίτλο, περίληψη (ελληνική και αγγλική) και πρόσθετοι όροι ευρετηρίου, κείμενο, ευχαριστίες, βιβλιογραφικές
    παραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες των εικόνων.
  • Αριθμείστε τις σελίδες διαδοχικά, αρχίζοντας με τη σελίδα του τίτλου.
Για να λάβετε τον πλήρη, αναλυτικό οδηγό για τους συγγραφείς που θα υποβάλλουν τις εργασίες τους για βράβευση, επιλέξτε τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Φόρμα υποβολής Εργασίας για βράβευση

Στοιχεία

Υπευθύνου για την επικοινωνία

Σημείωση

Ο συνολικός αριθμός των συγγραφέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε

Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του ομιλητή
Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται το η ιδιότητα του ομιλητή

Ομιλητής

της υποβληθείσας περίληψης

Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 25 λέξεων
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Scroll to Top