Βραβεία "Χ. Κασίμoς" & "Νέος Ερευνητής"

ΣΥΜΠΟΣΙΟ Π.Ε.Β.Ε

Προκήρυξη Βραβείων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος προκηρύσσει  για το έτος 2023 τα βραβεία
«Χ. Κασίμος» & « Νέου Ερευνητή»,
τα οποία θα απονεμηθούν σε κλινικεργαστηριακές μελέτες, που θα έχουν  πλήρως περατωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής.

Όροι υποβολής εργασίας: 

 1. Να είναι Παιδιατρικού περιεχομένου
 2. Να προέρχεται από Παιδιατρικό φορέα ή Παιδιάτρους. Οι συγγραφείς να είναι περισσότεροι του ενός.
 3. Να είναι πλήρης, γραμμένη για δημοσίευση σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς του περιοδικού «Παιδιατρική Β. Ελλάδος».
 4. Το βραβείο «Χ. Κασίμος» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1500 €
 5. Το βραβείο  « Νέου Ερευνητή» συνοδεύεταιαπό χρηματικό έπαθλο 1000 €.
 6. Το βραβείο  « Νέου Ερευνητή»  πρέπει να έχει πρώτο συγγραφέα ειδικευόμενο στην παιδιατρική ή ειδικό παιδίατρο ηλικίας κάτω των 40 ετών
 7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εργασία που θα βραβευθεί είναι να μην έχει δημοσιευθεί.

Οι εργασίες υποβάλλονται στη Γραμματεία της ΠΕΒΕ  (Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή,  5-8μ.μ., Λυδίας 7),  και στην ηλεκτρονική φόρμα που περιλαμβάνεται στην παρούσα σελίδα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 10 Μαρτίου 2023 

Η ανακοίνωση των βραβευμένων εργασιών και η απονομή των βραβείων  θα γίνει στη  λήξη του 52ου Συμποσίου της ΠΕΒΕ , Κυριακή 09 Απριλίου 2023

Η προσφορά των χρηματικών βραβείων για τη βράβευση όλων των επιστημονικών εργασιών στο πλαίσιο του 52ου Συμποσίου της Π.Ε.Β.Ε., είναι μια ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.

Α

Οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση της ΠΕΒΕ πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
A. Kάθε εργασία που υποβάλλεται συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή, στην οποία πρέπει να αναγράφεται:

 1. η κατηγορία της εργασίας (πρωτότυπη ερευνητική -κλινικοεργαστηριακή)
 2. εάν η εργασία έχει δημοσιευθεί (εν μέρει) σε άλλο ελληνικό ή ξένο περιοδικό, με όλες τις σχετικές διευκρινήσεις (όνομα περιοδικού, σελίδες και ημερομηνία δημοσίευσης)
 3. ότι η εργασία εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς, οι οποίοι πρέπει να συνυπογράφουν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα την επιστολή. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της επιστολής ηλεκτρονικά, μπορεί να αποσταλεί με fax ( +302310 948439) στα Γραφεία της ΠΕΒΕ

B. Η εργασία υποβάλλεται ως πλήρες άρθρο (τίτλος, περιλήψεις, λέξεις κλειδιά, κείμενο,πίνακες, γραφήματα) σε ένα αρχείο word doc (Βλέπε σύνταξη χειρογράφου)
Γ. Oι εικόνες πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης, εύρους έως 2100 pixels, με τη μορφή TIFF ή JPEG αρχείου. Υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο.
Mετά την ηλεκτρονική παραλαβή της εργασίας και εφόσον αυτή έχει γραφεί σύμφωνα τις οδηγίες του περιοδικού, στέλνεται με απαλοιφή των ονομάτων των συγγραφέων (ανώνυμα) σε 2 κριτές με αντιστοιχο γνωστικό αντικείμενο της εργασίας, οι οποίοι αξιολογούν με συγκεκριμένα κριτήρια την εργασία.
Bασικά κριτήρια αποδοχής μιας εργασίας είναι:

 1. Το υλικό να είναι πρωτότυπο – Πραγματοποιείται έλεγχος λογοκλοπής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 2. η σύνταξη να είναι σαφής
 3. η μεθοδολογία να είναι κατάλληλη
 4. τα δεδομένα να είναι επαρκή και τεκμηριωμένα (πχ μέγεθος δείγματος)
 5. οι πληροφορίες (αποτελέσματα και συμπεράσματα) να είναι σημαντικές, τεκμηριωμένες και να συμβάλλουν στην προώθηση της επιστήμης
 6. το θέμα να έχει γενικό ιατρικό ενδιαφέρον.

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Aπαραίτητη είναι η γλωσσική ομοιομορφία.

 • Δακτυλογραφείστε ολόκληρο το χειρόγραφο (και τη βιβλιογραφία)σε διπλό διάστημα.
 • Mη στοιχίζετε το κείμενο αριστερά, αλλά να έχει πλήρη στοίχιση δεξιά και αριστερά.
 • Kάθε στοιχείο του χειρογράφου θα πρέπει να αρχίζει σε καινούργια σελίδα με την εξής σειρά: σελίδα με τον τίτλο, περίληψη (ελληνική και αγγλική) και πρόσθετοι όροι ευρετηρίου, κείμενο, ευχαριστίες, βιβλιογραφικές
  παραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες των εικόνων.
 • Αριθμείστε τις σελίδες διαδοχικά, αρχίζοντας με τη σελίδα του τίτλου.
Για να λάβετε τον πλήρη, αναλυτικό οδηγό για τους συγγραφείς που θα υποβάλλουν τις εργασίες τους για βράβευση, επιλέξτε τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Φόρμα υποβολής Εργασίας για βράβευση

Στοιχεία

Υπευθύνου για την επικοινωνία

Σημείωση

Ο συνολικός αριθμός των συγγραφέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε

Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του ομιλητή
Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται το η ιδιότητα του ομιλητή

Ομιλητής

της υποβληθείσας περίληψης

Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 25 λέξεων
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Scroll to Top